مجموعه تستهای تله های زندگی

احتمالا شما هم در زندگی تجربه یک سری اتفاقات تکرار شونده را داشته اید. اتفاقاتی مانند: مدام دیگران شما را ترک می کنند، مدام در کارهایتان شکست می خورید، مدام دیگران به شما احساس بی ارزشی می دهند، بیش از حد در کارتان سخت گیر هستید و … . که ما به این اتفاقات تله های زندگی می گویم. در ادامه برایتان تست هایی را قرار داده ایم که می توانید دریابید آیا شما در این تله ها  گرفتار هستید؟ یا خیر؟

 

تست تله زندی

تست شکست به شما نشان خواهد داد که آیا تله شکست در زندگی شما وجود دارد؟

تست تله بی ارزشی

تست تله بی ارزشی به شما نشان خواهد داد که آیا خودتان را انسان ارزشمندی می دانید؟

تست تله وابستگی

تست تله وابستگی به شما نشان خواهد داد که آیا شما دچار وابستگی بیش از حد هستید؟

تست تله تنهایی

تست تله ترس از تنهایی به شما نشان خواهد که آیا تله ترس از تنهایی در شما وجود دارد؟

تست تله بی اعتماد و بد رفتاری

تست تله بی اعتمادی به شما نشان خواهد داد که آیا تله بی اعتماد و بد رفتاری در زندگی شما وجود دارد؟

تست تله محرومیت هیجانی به شما نشان خواهد که آیا شما می توانید احساسات خودتان را بیان کنید؟

تله طرحواره طرد اجتماعی

تست تله طرد اجتماعی به شما نشان خواهد داد که آیا بیش از حد احساس خجالتی و کم رویی دارید؟

تست تله اطاعت

تست تله شکست به شما نشان خواهد داد که آیا همش به دنبال رفع خواسته های دیگران هستید تا خودتان؟

تست تله کمال گرایی

تست کمال گرایی به شما نشان خواهد داد که آیا شما در مقابل خودتان بیش از حد ستختگیر هستید؟