0

رهایی از احساس گناه

تاریخ انتشار 95/09/23 ساعت:11:20
یکی از مواردی که موجب می شود عزت نفس انسان از بین برود احساس گناه یا عذاب وجدان است.معمولا وقتی کاری را نجام می دهیم ...

رنجشها نابودمان می کنند!

تاریخ انتشار 95/09/18 ساعت:3:26
روزی سقراط مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد: در راه که می آمدم ...