0

آیا هدف داریم؟

تاریخ انتشار 95/09/16 ساعت:8:01
هدف چست؟ می‌خواهم مطلب خودم را با دو سؤال شروع کنم.آیا تا حالا هدفی گذاری کرده اید ؟ اگر هدف گذاری داشته اید به آن رسیده ...